Kontakt Strona główna
MENU
O nas Oferta Usługi dodatkowe Cennik Kontakt
ADRES
ul. Kochanowskiego 49
01-864 Warszawa
TELEFON
Tel. 663 799 798
Tel. 792 992 099
E-MAIL
Oferta

Księgi Handlowe:

 1. prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:
  • dziennik,
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 2. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
  • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencje wyposażenia,
 3. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 4. sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 1. prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany:

 1. prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:
  • ewidencji ryczałtu,
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Kadry i Płace

 1. prowadzenie ewidencji pracowników;
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
 3. prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
 4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
 5. rejestracja zwolnień lekarskich;
 6. wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
 7. sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
 8. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
 9. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
 10. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
 11. sporządzanie list płac;
 12. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
 13. naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych;
 14. naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;
 15. sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
 16. sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;
 17. sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
 18. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
 19. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
 20. wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.
Copyright gogler.pl 2013